Regulamin serwisu Skarbnica Natury

 

§ 1 Definicje

 1. Serwis – portal internetowy Skarbnica Natury, stanowiący stronę internetową, dostępną pod adresami: https://www.olej.edu.pl oraz http://skarbnicanatury.pl, wraz ze wszystkimi ich podstronami i podserwisami, który jest prowadzony przez Usługodawcę zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. Usługodawca – (zwany również Operatorem serwisu) to podmiot świadczący usługi na rzecz Usługobiorcy. Usługodawcą jest firma EcoCom Sebastian Radziusz, z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 73/119, kod pocztowy: 80-308, NIP: 5832146202, REGON: 192558180.
 3. Usługobiorca – (zwany również Użytkownikiem) jest osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta za pośrednictwem Serwisu z Usług świadczonych przez Usługodawcę, na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Regulamin – niniejszy dokument, określający prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu (zarejestrowanych i niezarejestrowanych). W szczególności Regulamin określa warunki korzystania i funkcjonowania serwisu z uwzględnieniem praw i obowiązków Użytkowników, a także praw i obowiązków Operatora, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego serwis.
 5. Artykuł – materiał prasowy, zamieszczony przez zarejestrowanego w Serwisie Użytkownika, udostępniany dla innych Użytkowników.
 6. Autor – twórca treści Artykułu, zamieszczanego przez zarejestrowanego w Serwisie Użytkownika i udostępnianego innym Użytkownikom.
 7. Rejestracja – czynność, polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta w Serwisie, umożliwiająca dokonanie czynności, szczegółowo określonych w § 3.
 8. Konto – zbiór informacji i innych elementów prezentujących osobę zarejestrowanego Użytkownika, w szczególności zawierający dane osobowe, kontaktowe, adres email, wizerunek oraz inne informacje, dobrowolnie i samodzielnie zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie, które następnie udostępniane i prezentowane są wszystkim Użytkownikom Serwisu.
 9. Usługa ­– zakres możliwości korzystania z funkcji Serwisu, opisanych w § 3.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną w serwisie internetowym Skarbnica Natury www.olej.edu.pl, w szczególności w zakresie możliwości korzystania z Usług oraz ochrony danych osobowych Użytkowników, z uwzględnieniem ich uprawnień i obowiązków.
 2. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. W przypadku braku zgody na zawarte w nim zapisy powinien Serwis opuścić.
 3. Usługodawca na stronie Serwisu bezpłatnie udostępnia Regulamin wszystkim Użytkownikom w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 4. Od chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień zawartych w Regulaminie.

 

§ 3 Warunki świadczenia usług

 1. Serwis stanowi platformę internetową, prezentującą informacje na temat produktów żywieniowych, suplementów diety, kosmetyków naturalnych, preparatów ziołowych, itp., w szczególności ich właściwości i sposobach ich wykorzystania.

2. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest bezpłatne.

3. Użytkownik może bez konieczności logowania się w Serwisie:

 • przeglądać strony Serwisu Usługodawcy,
 • zapoznać się z Regulaminem, Polityką Prywatności i Polityką redakcyjną Serwisu,
 • dodawać własne komentarze do publikowanych w Serwisie artykułów,
 • kontaktować się z Usługodawcą przez formularz kontaktowy,
 • dzielić się w mediach społecznościowych treściami zawartymi w Serwisie.

4. Rejestracja Użytkownika umożliwia publikowanie własnych treści w Serwisie, zgodnie z § 4 i § 13 niniejszego Regulaminu.

5. Zarejestrowany w Serwisie Użytkownik ma prawo do publikowania własnych treści, które nie łamią praw osób trzecich, w szczególności praw intelektualnych, rzeczowych i majątkowych.

6. Publikowane przez zarejestrowanego Użytkownika treści nie mogą godzić w niczyje dobre imię, ani być w sprzeczności z obowiązującym prawem.

7. Publikujący w Serwisie zarejestrowany Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania.

5. Świadczenie określonych w Regulaminie Usług w Serwisie odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

6. Usługodawca ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Serwisu osobie trzeciej, na co Użytkownik wyraża zgodę poprzez zaakceptowanie Regulaminu.

7. Korzystanie z funkcji Serwisu wymaga od Użytkownika dostępu do sieci Internet oraz zainstalowania przeglądarki internetowej.

 

§ 4 Rejestracja Użytkownika

1. Świadczenie Usług określonych w § 3 możliwe jest jedynie po akceptacji Regulaminu.

2. Świadczenie Usługi określonej w § 3 pkt 4 możliwe jest jedynie po zarejestrowaniu Konta oraz zalogowaniu.

3. Użytkownik może dokonać rejestracji przy użyciu formularza rejestracyjnego, znajdującego się na stronie internetowej Usługodawcy.

4. Po aktywacji konta, Użytkownik uzyskuje prawo do korzystania z wszystkich przewidzianych Regulaminem Usług Serwisu.

5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za utrzymanie w należytej poufności swojego hasła i innych danych uwierzytelniających, które otrzymał od Usługodawcy.

 

§ 13 Własność intelektualna

 1. Usługodawcy przysługuje pełnia praw autorskich majątkowych do całości treści publikowanej w Serwisie, również do materiałów udostępnianych przez Użytkowników.
 2. Bez zgody usługodawcy Użytkownik nie ma prawa kopiować oraz udostępniać treści Serwisu, do których prawa autorskie majątkowe przysługują Usługodawcy bądź innym Użytkownikom.
 3. W przypadku naruszenia przez Użytkownika praw autorskich majątkowych do jakiejkolwiek treści Usługodawcy, bądź innego Użytkownika, Usługodawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia swoich roszczeń na zasadach ogólnych.

 

§ 14 Dane kontaktowe Usługodawcy

Wszelka korespondencja pisemna lub elektroniczna do Usługodawcy powinna być kierowana na adres: EcoCom Sebastian Radziusz, 80-308 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 73/119 lub email: kontakt[malpa]olej.edu.pl

 

§ 15 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.01.2018.
 2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, bez podania przyczyny. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu w Serwisie i poinformowania o tym fakcie Użytkownika.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, przepisy Kodeksu cywilnego oraz wszelkie przepisy prawa powszechnego, dotyczące świadczenia Usługi.